HarryDamThanhHiep

tổng quan thị trường vn 30

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ vào tuần sau và chúng ta nên cân trọng cho 1 vài phiên hồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.