nguyenduytam27

VN30 close trên RE 1070

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 close trên RE 1070
trend trong sideway 1000- 1120 điểm
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.