BuiTrongNguyen

Kịch bản 2 : Thị trường đang điều chỉnh khung Tuần

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Nếu giá cắt 1357 thì xác định Thị trường đi kịch bản 2 .
Giá sẽ hồi về vùng fibo 0, 5-0 ,618 ứng với vùng giá 970-1085.
Khả năng kịch bản này chỉ 25%