BuiTrongNguyen

Kịch bản 2 : Thị trường đang điều chỉnh khung Tuần

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Nếu giá cắt 1357 thì xác định Thị trường đi kịch bản 2 .
Giá sẽ hồi về vùng fibo 0, 5-0 ,618 ứng với vùng giá 970-1085.
Khả năng kịch bản này chỉ 25%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.