NgocHaiPearlie

VN30 - Chỉ số CK Phái sinh đang test hỗ trợ mạnh.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Dự báo sẽ tăng trong tuần này.
Vùng cầu hiện tại khá mạnh.
Tuy nhiên về lực mua dài hạn trên thị trường CK VN là chưa mạnh.
NDT nên thận trọng với giao dịch, không nên full tk khi chưa có tín hiệu mua mạnh.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.