forexvnn

Mua chỉ số VNI30 trên 860 chốt lời các đường Màu xanh

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Mua chỉ số VNI30 trên 860 chốt lời các đường Màu xanh
Nếu dưới 860, Bán về vùng 795++
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.