giaodichsong

Update Plan VN30

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 sẽ tăng vào tuần sau ,nhưng chú ý vùng 1540 có thể sẽ giảm tiếp về vùng 1410