Bebicon

Hãy CẨN THẬN về biểu đồ VN30 (03.09.2021)

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 đang trong tiệm cận vào đường trend-line hỗ trợ suốt từ khi 03/2020 đến nay
VN30 khá xấu khi giá W1 đang bị lủng biên giữa ( Bollinger Bands )
Hỗ trợ khá cứng 1370 và sâu hơn 1300
Chúng ta nên quan sát hơn là vào lệnh lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.