Bebicon

Hãy CẨN THẬN về biểu đồ VN30 (03.09.2021)

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 đang trong tiệm cận vào đường trend-line hỗ trợ suốt từ khi 03/2020 đến nay
VN30 khá xấu khi giá W1 đang bị lủng biên giữa ( Bollinger Bands )
Hỗ trợ khá cứng 1370 và sâu hơn 1300
Chúng ta nên quan sát hơn là vào lệnh lúc này.

Bình luận