ck_tudien_info

VN30 Uptrend

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 vượt dứt khoát mốc 1550 , là đường trendline dài hạn.
Nếu mai đường trendline ngắn hạn bức lên được trendline dài hạn thì sẽ chính thức thoát khỏi Downtrend từ đầu tháng 7 tới hiện tại