HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 vượt dứt khoát mốc 1550 , là đường trendline dài hạn.
Nếu mai đường trendline ngắn hạn bức lên được trendline dài hạn thì sẽ chính thức thoát khỏi Downtrend từ đầu tháng 7 tới hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.