lechidungvl

VN301! Short đáy kế tiếp trong tháng 11

HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
Liệu phái sinh VN30 tiếp tục tạo đáy mới trong tháng 11 này và về 846 không?
- Các tin tức dạo này có tốt cho thị trường không!
- Nền kinh tế đang phục hồi hay suy thoái!
- Khi nghĩa vụ trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp đang đến gần trong năm 2023!
- Cổ phiếu có còn hấp dẫn các nhà đầu tư nửa chứ! Việc đạp chỉ số sẽ có LỢI cho ai! Nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ hưởng lợi hay bơm tiền gồng lỗ với các doanh nghiệp trả nợ :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.