UPCOM:VNB   VIET NAM BOOKS JSC
Phân tích xu hướng giá của VNB. Giá sẽ test lên 30 trước khi xuống vùng 26. Xu hướng lên sẽ rất mạnh mẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.