duchoc32

VNB - Test 30

Giá lên
UPCOM:VNB   VIET NAM BOOKS JSC
Phân tích xu hướng giá của VNB. Giá sẽ test lên 30 trước khi xuống vùng 26. Xu hướng lên sẽ rất mạnh mẽ.