minhmango

VNDirect sẽ còn giảm tiếp

Giá xuống
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Cổ phiếu của VND đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi chỉ có duy nhất broker này có lợi nhuận giảm trong năm 2018 trong số các broker.
Công ty cũng phải hứng chịu rất nhiều những khủng hoảng nội bộ khi rất nhiều các nhân vật chủ chốt rời bỏ công ty.
Có lẽ có rất nhiều vấn đề bên trong từ văn hoá, leadership, v.v... đang khiến VND ngày càng mất đi vị thế của mình.
Tránh cổ phiếu VND bằng mọi giá.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.