HoangMinhchannel

Cách lựa chọn cổ phiếu ngành chứng khoán

HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Nội dung video gồm 3 phần:
Phần 1: Các yếu tố tác động
Phần 2: Chuỗi giá trị ngành chứng khoán
Phần 3: Phương pháp lựa chọn cổ phiếu

HOSE:VND , HOSE:HCM , HOSE:SSI , HOSE:FTS

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.