HHermes

VND bắt đáy 14.5 - 15, giá kỳ vọng chốt lời 16.x

Giá lên
HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND bắt đáy 14.5 - 15, giá kỳ vọng chốt lời 16.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.