Cowboyyy

VNINDEX - Dự đoán khủng hoảng

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Liệu ngọn đèn le lói cuối cùng để vụt tắt
Hay là một sự khởi đầu mới??