Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX TRÊN TRUNG HẠN

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Về trung hạn hiện tại chỉ VNINDEX đang tích lũy rất mạnh nếu trong 3 tuần tới vượt và có những biến động trên vùng 1002 sẽ tích cực cơ hội tiến lên quanh vùng 1036 và ngược lại sẽ có sự giảm điểm về quanh vùng 970.1. Hỗ trợ 957.9 và 970.1 và 973, kháng cự 981.8 và 1002
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.