Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX TRÊN TRUNG HẠN

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Về trung hạn hiện tại chỉ VNINDEX đang tích lũy rất mạnh nếu trong 3 tuần tới vượt và có những biến động trên vùng 1002 sẽ tích cực cơ hội tiến lên quanh vùng 1036 và ngược lại sẽ có sự giảm điểm về quanh vùng 970.1. Hỗ trợ 957.9 và 970.1 và 973, kháng cự 981.8 và 1002