NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m 18.03.2022-duong thao

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chốt lệnh VN30 theo target:
- Tài khoản scaping: 2-5 điểm
- Tài khoản trung hạn: 5-10 hoặc 8-12 điểm
- Tài khoản dài hạn: 20- >50 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.