Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX về ngắn hạn hiện tại đang tích luỹ yếu. Trong 8 phiên tới cần vượt và có những biến động trên vùng giá 986 sẽ tích cực cơ hội lên quanh vùng giá 1002, ngược lại sẽ có sự giảm điểm về 970.1. HỖ TRỢ 970.1 VÀ 976.7, KHÁNG CỰ 100.2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.