trongvinh0403

VNI xuống làm gì rồi lại phải lên =))

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xuống làm gì rồi lại phải lên, 1500 thẳng tiến

Nói vui thế thôi chứ tôi khong biết gì đâu, đừng tin. Thật đấy !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.