TRADE-PRO-BECOM

VN index - Xu hướng tăng ngắn hạn

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xu hướng tăng bước vào vùng kháng cự

Thị trường sẽ điều chỉnh trước thông tin kết quả kinh doanh quý 3 -

Kế hoạch đầu tư phụ thuộc vào cổ phiếu kết quả kinh doanh tốt !

Các bạn liên hệ để được tư vấn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.