cuongdongphu

Phân tích Vnindex

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Khả năng cao Vnindex đang giao động trong biên độ 94x-96x
- Chờ đợi cú break 96x để hoàn tất mô hình 2 đáy

GOODLUCK!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.