giaodichsong

VNINDEX

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vẫn giữ plan cũ VNINDEX sẽ giảm về vùng 1160. Tại vùng này có thể VNINDEX sẽ có sóng tăng hồi phục trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.