hungdhtm90

VNINDEX gặp vùng khác cự 983

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX gặp vùng khác cự 983
Quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ 966.28, 946.27
MACD trung tính
RSI tích cực
ADX trung tính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.