xuanhaimmoer

VNINDEX - Ngưỡng hỗ trợ tốt

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VNINDEX có ngưỡng hỗ trợ rất tốt ở mức 965 - 970, nếu phá dưới vùng này khả năng sẽ tụt sâu.