xuanhaimmoer

VNINDEX - Ngưỡng hỗ trợ tốt

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VNINDEX có ngưỡng hỗ trợ rất tốt ở mức 965 - 970, nếu phá dưới vùng này khả năng sẽ tụt sâu.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.