TedPham

Nhịp hồi !

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vùng kháng cự 1: 1335
Vùng kháng cự 2: 1375
Vùng kháng cự 3: 1425

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.