trieutv

VN-Index sẽ test lại 1230, vì sao?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Quan sát trên đồ thị không khó để nhận ra chỉ số HOSE:VNINDEX đã tăng từ 649 lên 1424 trải qua 5 sóng đẩy.

VN-Index đã hoàn thành sóng hiệu chỉnh A về 1225.52 và đang diễn biến sóng B là sóng dạng tam giác. Vì thế mục tiêu sóng C kế tiếp bằng chiều cao sóng B tại mức quanh 1230.

Thị trường sẽ trả lời cho chúng ta biết chính xác.

🙏 If my ideas is helpful, let's hit a like button to help my job and follow me to dismiss any ideas.

✔︎ Remember DYOR before you trade, plz!

💰 My referral
+ Binance: https://bit.ly/3LMk5VY
+ KuCoin: https://www.kucoin.com/r/rf/rPHDWQ3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.