HHermes

VNindex mẫu hình AB=CD target 1060, sóng 3 Elliott target 1160

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex mẫu hình AB=CD target 1060, sóng 3 Elliott target 1160
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.