HHermes

Chào tháng 8!!! Vnindex vượt sóng ra khơi 1025 - 1060

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chào tháng 8!!! VNindex vượt sóng ra khơi...target 1025 - 1060 (mô hình AB=CD )
Sau khi dự đoán khá chính xác trong tháng 7 VNindex sẽ chinh phục 995 (thực tế 998)
Dựa vào các tỷ lệ mô hình Harmonic AB=CD , Elliott ...và các tín hiệu tâm lý, dòng tiên, sức mạnh trend của khung thời gian tuần và tháng dự đoán trong tháng 8 và tháng 9 VNindex xu hướng uptrend chiếm chủ đạo và khả năng sẽ chinh phục 1025 và 1060. Tuy nhiên dù Uptrend hay Downtrend bản chất sóng là vận động theo zigzag vì vậy luôn cảnh giác nhưng phiên chỉnh khá mạnh (10 - 20 điểm).