ck_tudien_info

VNINDEX vượt 1400 đích tiếp theo của nó?

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Qua vừa phân tích khả năng trong tuần vượt 1400 thì nay đã đạt được.

Câu hỏi tiếp theo là VNINDEX sẽ tăng lên bao nhiêu?

Đầu tiên có cản nhẹ ở 1430, tuy nhiên khả năng cao sẽ vượt được luôn.
Đích tiếp theo là band trên (line màu tím) khung ngày khoảng 1470.