Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hiện tại VNINDEX đang tích lũy rất mạnh trên trung hạn, nếu 3 tuần tới, VNINDEX vượt và có những biến động trên 1017 sẽ rất tích cực và tiếp tục tiến lên vùng 1050 (kháng cự mạnh) và ngược lại sẽ có sự điều chỉnh về 969. Về ngắn hạn VNINDEX hiện tại đang tích lũy yếu, nếu có những biến động và vượt qua 1007 sẽ tiếp tục tiến lên vùng 1017 và ngược lại sẽ có điều chỉnh về 977. Hỗ trợ 969 - 977, kháng cự ở 1007 - 1017 - 1050