huan162

Vndirec buy

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vẫn tiếp tục xu hướng tăng lực nến mạnh hưa hẹn tuần sau sẽ test lại đỉnh 1425
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.