huan162

Vndirec buy

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vẫn tiếp tục xu hướng tăng lực nến mạnh hưa hẹn tuần sau sẽ test lại đỉnh 1425