894e4eec69b440c8b932468f0eb588

Vnindex dự kiến điều chỉnh xuống trong tuần 16/8 - 30/8.

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI khi tạo đáy ngắn hạn ở 1230 và hồi lên tạo vai phải ở 1372 ( cũng là đỉnh vai phải thiết lập ở tháng 6).

Cụm nến của Vni ngày 13/8 khá giống cụm nến ngày 2/7 - MM kéo mạnh điểm số vào buổi chiều thứ 6, Gap up vào sáng thứ 2 và điều chỉnh mạnh vào ngày thứ 4. Dự kiến T2 tuần sau sẽ có cú bull trap lên 136x và điều chỉnh mạnh luôn trong ngày và hoặc chậm nhất là thứ 3.

VNI có thể test lại đáy ở vùng 1250 đến 1230 và cũng là điểm mở mua an toàn.

Lưu ý: Vni hoàn toàn có thể đạp mạnh về 1180 nếu MM và Media bơm tin tiêu cực trong tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.