cuongdongphu

Khả năng có đợt test lại

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Vnindex M30: trạm kênh giá trên
- RSI phân kỳ. Khả năng test lại 783. xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.