locpersistence

Góc nhìn ở đáy market

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tất cả đều là suy nghĩ căn bản, tôn trọng lịch sử, tôn trọng tin tức, tôn trọng sự thật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.