HHermes

Focus on TA (15/7-19/7) VNindex cảnh giác chạm siêu cản 985-995

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Focus on TA (15/7-19/7) VNindex cảnh giác chạm siêu cản 985-995
Đúng như dự báo đầu tháng 7 VNindex đã tiến sát vào vùng siêu cản 985 - 995, vì vậy theo quy luật tự nhiên áp lực chốt lời sẽ diễn ra mạnh mẽ tại vùng siêu cản này. Nếu tin tức vĩ mô hỗ trợ tốt có thể VNindex sẽ điều chỉnh (theo như chart) và sau đó tạo sóng đẩy impulse chinh phục 995 và break thành công VNindex sẽ chính thức thoát khỏi kênh downtrend trung hạn (1013 - 938) chính thức bước vào uptrend.
Tuy nhiên luôn cảnh giác với những yếu tố ngoại biên tiêu cựuc như: Chiến tranh TM , Biển Đông, tình hình Trung Đông...có thể đảo ngược xu hướng trend tăng của VNindex bất cứ lúc nào.
Link đã dự báo VNindex chinh phục 985: Goodluck!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.