Kittyted

VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cập nhật ngày 13-06-2019 giá lên
1. Khung H4 dự đoán đi hình Bat
2. MACD cao nhât trong vòng 1 quý chưa được test lại hy vọng test lại đỉnh
3. RIS có devergence
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.