TyphuPhamThanhBien

VNindex 15.3.2022

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex xu hướng giảm vẫn là chủ đạo, ngắn hạn có nhịp phục hồi nhỏ, NĐT bắt đáy lưu ý!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.