DUCRYO

ideal VNINDEX

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Theo sách giáo khoa viết thì nó giảm , còn nó giảm không thì em không biết nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.