DUCRYO

ideal VNINDEX

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Theo sách giáo khoa viết thì nó giảm , còn nó giảm không thì em không biết nha