LTien

nếu tuần này giá không rơi về 887 thì nó sẻ tăng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
nếu tuần này giá không rơi về 887 thì nó sẻ tăng lên 1000 nhìn nến và mức cảng là biết vì tôi là chuyên kiếm tiền trên thị trường tài chính chỉ bằng phân thích kỹ thuật chưa bao giờ lổ