trongvinh0403

VNI xác nhận thủng vùng hỗ trợ và tiến về đường biên của trend

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cái này là tui đoán bừa thôi, diễn biến tiếp theo sẽ đi theo đường kẻ màu vàng

Dòng này để dài hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.