phamvu1594

VNINDEX Kịch bản tích cực nhất.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- TT Chung giảm phiên thứ 6 trên DAILY vs KL Lịch sử. Trên WEEK tạo 1 cây nến giảm bao trùm rất xấu. Dự đoán tiếp tục xu hướng giảm.
- Kịch Bản tích cực nhất của TT cũng phải về quanh 1250. Vận động tích luỹ trong khung 1 thời gian mới hi vọng đi tiếp.
( Chưa tính đến kịch bản xấu nhất là thị trường đi theo sóng ELLIOTT )
- Khuyến nghị:
+ Nên bảo vệ tài khoản hiện tại. Tránh mua mới bắt đáy, chờ tín hiệu. Kê các nhịp hồi ngắn cắt bớt tỷ trọng.
+ Tỷ trọng tài khoản: Ưu tiên 100% Tiền. Tối thiểu 50% Tiền.
+ Có thể tập trung quan sát và đảo sang 1 số dòng sản xuất mua và hold mang tính dài hạn hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.