Phamdong1969

VNINDEX đang điều chỉnh giảm

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trên đồ thị kỹ thuật VNINDEX đang hướng xuống, mức hỗ trợ nhẹ tại 960
Mức hỗ trợ tốt tại vùng 890 - 910

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.