Phamdong1969

VNINDEX đang điều chỉnh giảm

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trên đồ thị kỹ thuật VNINDEX đang hướng xuống, mức hỗ trợ nhẹ tại 960
Mức hỗ trợ tốt tại vùng 890 - 910