ck_tudien_info

Bước vào giai đoạn rung lắc mạnh

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chú ý vào các vùng được khoanh đỏ !!!

Khi giá đi sát vào đường màu tím thì thường sẽ rung lắc mạnh, tuy nhiên dòng tiền mạnh và có độ tích lũy như hiện nay thì rất có thể lần này sẽ chỉ rung lắc chứ không gãy như 2 lần trước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.