vj60302

VNINDEX Bán

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Khung 3D của VNINDEX manh nha tạo mô hình VDV, khi nhìn vào khung nến tuần, chỉ số RSI đã phân kỳ khi VNINDEX liên tục tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo RSI thì không và thấp dần.
Mục tiêu hiện tại nếu vào lệnh Short chỉ số VNINDEX sẽ là 1440.
Nếu giá phá vỡ đường neckline thì mục tiêu sẽ là 1360
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.