Anh_Man

VNI - PriceAction

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Phân tích VNIndex theo phương pháp Price Action.
Khi VNI chưa phá qua được đỉnh Keylevel quan trọng tại khung H4 thì chưa thể quay lại xu hướng tăng được. Chờ phá hẳn hoặc về hỗ trợ và có tín hiệu mua tại những vùng đó (như các cặp nến chỉ báo đảo chiều xu hướng) thì vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.