TrongLe

Phá Đỉnh

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex đã có 1 tuần bứt phá mạnh mẽ , giá đã thiết lập đỉnh mới, giá mục tiêu 1657
gooduck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.