dinhchien

VNINDEX - giảm tiếp tại vùng sóng đối xứng (New Elliot)

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Nhìn bên trái nhóm sóng Tuần (I),(II),(III)... Xu hướng tăng khung Tuần bị phá vỡ khi giá rớt qua 1021.31 mức Fibonacci Extension 120%. Xác định xu hướng giảm
- Nhóm sóng Ngày I, II, III... đã có quy tắc sóng hồi tính từ sóng II. Hiện tại Sóng IV đã tăng điều chỉnh về vùng sóng đối xứng (Symmetry Wave rule).
- Theo lý thuyết sóng đối xứng đã tới vùng thị trường giảm tiếp từ sóng IV xuống sóng V
- Nếu giá tăng vượt qua fibo 120% extension 1041, xác nhận xu hướng tăng trở lại.
- Để tìm điểm rớt hợp lý về khung nhỏ hơn H4, H1
- Theo mình giá sẽ về 61.8% (934.24) và 80% (910.56)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.