HHermes

Chào tháng 7! VNindex sẽ chinh phục 985 - 995

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Với mô hinh kinh điển Wolfewave đã hình thành tại vùng 938 dự báo trong tháng 7 VNindex sẽ chinh phục 985 - 995
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.