HHermes

Chào tháng 7! VNindex sẽ chinh phục 985 - 995

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Với mô hinh kinh điển Wolfewave đã hình thành tại vùng 938 dự báo trong tháng 7 VNindex sẽ chinh phục 985 - 995