ScorkingBig

VNINDEX - Tuần 4 tháng 9/2021

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
*Ý tưởng dựa trên mô hình Ichimoku và EMA34,89

- Hiện tại giá đang nằm trên đường EMA34, EMA89 và đường cơ bản trong BB 26 phiên (những chỉ báo này tôi ẩn đi do sợ bị rối mắt)
- Giá cũng nằm trên cả đám mây Kumo và đám mây vàng do Tenkan + Kijun tạo thành
- Có một ngưỡng hỗ trợ cực mạnh tại số 1325 do đường 65 và Span B (cùng thuộc hệ thống Ichimoku ) trùng nhau tại đây

=> Theo đánh giá cá nhân thì VNINDEX sẽ có 1 tuần mới đầy sắc xanh. Ngưỡng kháng cự nằm trong vùng 1380 - 1385

***Chú ý theo dõi:
- Xuất hiện đám mây Kumo màu đỏ giao cắt đường trendline vào ngày 29/9 nên có thể có xu hướng đảo chiều nhẹ vì mây này cũng không lớn lắm
- Xu thế dài hạn theo Tuần và Tháng cần theo dõi hết tháng 9 để có dự báo tiếp theo

---
*Idea based on Ichimoku pattern and EMA34.89

- Currently the price is above the EMA34, EMA89 and the basic line in BB 26 sessions (these indicators are hidden for fear of being confused)
- The price is also above both the Kumo cloud and the golden cloud formed by Tenkan + Kijun
- There is a strong support at 1325 because the 65 line and Span B (both in the Ichimoku system) overlap here

=> According to personal assessment, VNINDEX will have a new green week. Resistance is in the 1380 - 1385 . zone

***Attention to follow:
- A red Kumo cloud appeared to cross the trendline on September 29, so there may be a slight reversal trend because this cloud is not very large.
- Long-term trends by Week and Month need to be monitored until the end of September for the next forecast
Bình luận: Kỳ vọng tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10: vẫn ở mức 1380, chú ý vùng 1325 như đã nêu ở bên trên, nếu bị bán tháo qua vùng này thì sẽ còn xuống tiếp