ScorkingBig

VNINDEX - Tuần 4 tháng 9/2021

Giá lên
ScorkingBig Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
*Ý tưởng dựa trên mô hình Ichimoku và EMA34,89

- Hiện tại giá đang nằm trên đường EMA34, EMA89 và đường cơ bản trong BB 26 phiên (những chỉ báo này tôi ẩn đi do sợ bị rối mắt)
- Giá cũng nằm trên cả đám mây Kumo và đám mây vàng do Tenkan + Kijun tạo thành
- Có một ngưỡng hỗ trợ cực mạnh tại số 1325 do đường 65 và Span B (cùng thuộc hệ thống Ichimoku ) trùng nhau tại đây

=> Theo đánh giá cá nhân thì VNINDEX sẽ có 1 tuần mới đầy sắc xanh. Ngưỡng kháng cự nằm trong vùng 1380 - 1385

***Chú ý theo dõi:
- Xuất hiện đám mây Kumo màu đỏ giao cắt đường trendline vào ngày 29/9 nên có thể có xu hướng đảo chiều nhẹ vì mây này cũng không lớn lắm
- Xu thế dài hạn theo Tuần và Tháng cần theo dõi hết tháng 9 để có dự báo tiếp theo

---
*Idea based on Ichimoku pattern and EMA34.89

- Currently the price is above the EMA34, EMA89 and the basic line in BB 26 sessions (these indicators are hidden for fear of being confused)
- The price is also above both the Kumo cloud and the golden cloud formed by Tenkan + Kijun
- There is a strong support at 1325 because the 65 line and Span B (both in the Ichimoku system) overlap here

=> According to personal assessment, VNINDEX will have a new green week. Resistance is in the 1380 - 1385 . zone

***Attention to follow:
- A red Kumo cloud appeared to cross the trendline on September 29, so there may be a slight reversal trend because this cloud is not very large.
- Long-term trends by Week and Month need to be monitored until the end of September for the next forecast
Bình luận: Kỳ vọng tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10: vẫn ở mức 1380, chú ý vùng 1325 như đã nêu ở bên trên, nếu bị bán tháo qua vùng này thì sẽ còn xuống tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.