EllinacciHomma

VNINDEX về 1000 rồi BẬT MẠNH

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sóng hồi 4 của mô hình Sóng đẩy 5 sóng IM đã kết thúc. Thị trường chuẩn bị tiếp tục sóng 5 và rơi về hỗ trợ 1000. Dài hạn hơn, ở hồ trợ 1000 này gần như chắc chắn sẽ có 1 sóng hồi lớn kéo thị trường tăng trường vài trăm điểm. Theo dõi để cập nhật nhanh nhất thêm thông tin khi có sóng hồi nhé các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.