huongnd

Vnindex DÀI HẠN ...hy vọng, nhưng về căn bản khá khó khăn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex DÀI HẠN ...hy vọng, nhưng về căn bản khá khó khăn
- Kiên nhẫn đợi sóng hồi
- Tính toán dài hơn
- Cẩn trọng, an toàn là bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.